Mã tin: 201111005 132 6 tháng trước

THUÊ: 1x.500.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 201103016 112 5 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201014028 163 2 tháng trước

THUÊ: 2x.500.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201014004 100 6 tháng trước

THUÊ: 4x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 201013020 114 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200924029 107 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

3 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200913012 137 5 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200829011 272 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200829010 267 6 tháng trước

THUÊ: 9.x00.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200807017 154 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200807016 180 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200730149 212 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200730148 203 2 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở

Mã tin: 200710024 227 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200709029 221 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200705012 278 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Officetel

Mã tin: 200617013 395 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

0 1 Studio

Mã tin: 200606012 458 6 tháng trước

THUÊ: 1x.000.000 đ

1 1 Officetel

Mã tin: 200606008 191 6 tháng trước

THUÊ: 1x.600.000 đ

0 1 Studio

Mã tin: 200601021 228 6 tháng trước

THUÊ: 2x.000.000 đ

2 2 Căn hộ ở